12μηνιαία Πρόβλεψη Κερδών & Ζημιών (P&L statement) | Plan Of Business

Η κατάσταση αποτελεσμάτων είναι μια οικονομική κατάσταση που συνοψίζει τα έσοδα, το κόστος και τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου, συνήθως ένα τρίμηνο ή ένα έτος. Η κατάσταση Profit & Loss είναι συνώνυμη με την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. Παρέχει πληροφορίες σχετικά με την ικανότητα της επιχείρησης ή την αδυναμία δημιουργίας κέρδους αυξάνοντας τα έσοδα, μειώνοντας το κόστος ή και τα δύο.

 

Είναι μια οικονομική κατάσταση που συνοψίζει τα έσοδα, το κόστος και τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου.

 

Είναι σημαντικό να συγκριθούν οι καταστάσεις Profit & Loss από διαφορετικές λογιστικές περιόδους, καθώς οι μεταβολές στα έσοδα, το λειτουργικό κόστος, και στις δαπάνες και τα καθαρά κέρδη με την πάροδο του χρόνου έχουν μεγάλη σημασία για τον καθορισμό πολιτικής κάθε εταιρείας.

 

Μαζί με τον ισολογισμό και την κατάσταση ταμειακών ροών, η κατάσταση παρέχει μια εις βάθος εξέταση της οικονομικής απόδοσης μιας επιχείρησης.

12μηνιαία Πρόβλεψη Κερδών & Ζημιών (P&L statement)

50,00 € Regular Price
7,50 €Sale Price