Η πρόβλεψη πωλήσεων είναι η διαδικασία εκτίμησης των μελλοντικών πωλήσεων. Οι ακριβείς προβλέψεις πωλήσεων επιτρέπουν στις εταιρείες να λαμβάνουν τεκμηριωμένες επιχειρηματικές αποφάσεις και να προβλέπουν βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιδόσεις. Οι εταιρείες μπορούν να βασίζουν τις προβλέψεις τους σε παρελθοντά δεδομένα πωλήσεων, με συγκρίσεις και οικονομικές τάσεις. Η πρόβλεψη πωλήσεων δίνει πληροφορίες για το πώς μια εταιρεία θα πρέπει να διαχειρίζεται το εργατικό δυναμικό της, τις ταμειακές ροές και τους πόρους της. Εκτός από το να βοηθά μια εταιρεία να διαθέσει τους εσωτερικούς πόρους της αποτελεσματικά, τα προγνωστικά δεδομένα για τις πωλήσεις είναι σημαντικά για τις επιχειρήσεις όταν αναζητούν να αποκτήσουν επενδυτικό κεφάλαιο.

Πρόβλεψη πωλήσεων τριετίας

70,00 € Regular Price
10,50 €Sale Price