Η ελεγκτική αμοιβή : ένα ακόμα χρηματικό ποσό ή ίσως κάτι παραπάνω ;Η ελεγκτική αμοιβή δεν είναι μόνο ένα ακόμα χρηματικό ποσό ή μια χρηματική αμοιβή Για πολλούς αποτελεί ένα ακόμα χρηματικό ποσό όμως για άλλους αποτελεί πολλά παραπάνω από αυτό. Για εμάς τους ελεγκτές βέβαια αποτελεί πολλά παραπάνω.


Η ελεγκτική αμοιβή συνδέεται κυρίως με όνομα της Ελεγκτική Εταιρείας και το όνομα της Ελεγκτική Εταιρείας συνδέεται με σύγχρονα ελεγκτικά προγράμματα που σου διασφαλίζουν τόσο την ποιότητα του ελέγχου όσο και το βέλτιστο αποτέλεσμα στο λιγότερο δυνατό χρονικό διάστημα σε συνδυασμό με την συμβολή του καταξιωμένου προσωπικού της εκάστοτε ελεγκτικής εταιρείας.


Στις ημέρες το ποσό της ελεγκτικής αμοιβής δίνεται πάντα σε συνάρτηση με το όνομα της Ελεγκτικής Εταιρείας. Όσο μεγαλύτερο είναι το όνομα της Ελεγκτικής Εταιρείας τόσο μεγαλύτερο ορίζεται και το ποσό της αμοιβή του ελέγχου. Γι’ αυτό ακριβώς τον λόγο δημιουργείται κατά κόρων στις ημέρες μας το φαινόμενο της συχνής αλλαγής των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Αυτό το φαινόμενο οφείλεται στο εύρος των χρηματικών ποσών στις προσφορές που διατίθενται στην αγορά εργασίας από τις Ελεγκτικές Εταιρείες και από τους Ορκωτούς Ελεγκτές.


Συνήθως η ελεγκτική αμοιβή ορίζεται ως το άθροσιμα του χρηματικού ποσού που θα προκύψει, με βάσει πάντα την εκάστωτε Ελεγκτική εταιρεία, από τις ώρες που έχουν δαπανηθεί ανά βαθμίδα του κατάλληλου καταρτισμένου πρσωπικού.Σε όλες σχεδόν τις χώρες του κόσμου, έχει καθιερωθεί ελευθερία, από πλευράς ελεγχόμενης οικονομικής μονάδας, στην επιλογή του ελεγκτή. Όμως κάθε ελεγκτική εταιρία οφείλει να έχει καθιερώσει αρχές και διαδικασίες αρχές και διαδικασίες για την αποδοχή και διατήρηση ελεγκτικού έργου, σχεδιασμές καταλλήλως, ώστε να παρέχουν εύλογη διαςφάλιση ότι η αποδοχή ή διατήρηση ελεγκτικού έργου γίνεται μόνο όταν :

  • έχει αξιολογηθεί, με τη λήψη σχετικής πληροφόρησης την ακεραιότητα της Διοίκησης της οικονομικής μονάδας.

  • έχει το κατάλληλο προσωπικό και το χρόνο να εκτελέσει το ελεγκτικό έργο.

  • μπορεί να συμμορφώνεται με τις δεοντολογικές απαιτήσεις.

  • έχει γίνει προκατακτική αξιολόγηση του ελεγκτικού κινδύνου, προκειμένου να αποφασιστεί η αποδοχή του ελεγκτικού έργου.

  • έχει γίνει επικοινωνία με τον απερχόμενο ελεγκτή.

Παράλληλα όμως στα πλαίσια αξιολόγησης της εκεραιότητας της Διοίκησης της οικονομικής μονάδας , πρέπει να εξετάζονται τα εξής θέματα :


  • Η ταχύτητα, η υπόληψη και η συμπεριφορά των μελών της Διοίκησης της οικονομικής μονάδας.

  • Η τυχόν επιμονή της οικονομικής μονάδας για διατήρηση της αμοιβής του ελέγχου σε χαμηλό επίπεδο.

  • Οι τυχόν ενδείξειε για περιορισμό του εύρους και της έκτασης του ελεγκτικού έργου.Σύμφωνα πάντα με τα πρότυπα ανάθεσης ελέγχου σύμφωνα με την Εφαρμοσμένη Ελεγκτική Λογιστική του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Τα τελευταία χρόνια η ποικιλία από το χρηματικό εύρος των χρηματικών αμοιβών που συνήθως, οι περισσότερες απ’αυτές, ήταν μειωμένες κατά 50% σε σχέση με την προηγούμενες αμοιβές των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών των ελεγχόμενων. Σαν αποτελέσμα να προκύπτουν διάφορα αξιολόγα ερωτήματα που αφορούσαν την αξιοπίστια των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Αυτό είχε σαν συνέπεια τον Ιούλιο του 2017 η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4449/2017 και του κανονισμού ΕΕ 537/2017 σύμφωνα με την ανακοίνωση Νο.021 του 2017 επισημαίνεται ότι και ειδικά στην παράγραφο 2 της συγκεκριμένης ανακοίνωσης ότι εάν οι αμοιβές των ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή των ελεγκτικών εταιρειών για υποχρεωτικούς ελέγχους που αναλαμβάνονται για πρώτη φορά είναι μικρότερες σε ποσοστό 15% και άνω από τις αμοιβές της προηγούμενης χρήσης, τότε ο συγκεκριμένος υποχρεωτικός έλεγχος δύναται να εντάσσεται στο ετήσιο πρόγραμμα ποιοτικών ελέγχων της Ε.Λ.Τ.Ε.


Καθώς επίσης και ότι σε εφαρμογή του Κανονισμού ΕΕ 537/2014 και όσον αφορά μόνο τις οντότητες δημοσίου συμφέροντος, όταν το σύνολο των αμοιβών που καταβάλλεται για καθένα από τα τελευταία τρία συνεχόμενα οικονομικά έτη ανέρχεται σε ποσοστό άνω του 15 % του συνόλου των αμοιβών που λαμβάνονται από τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή την ελεγκτική εταιρεία ή, ανάλογα με την περίπτωση, από τον ελεγκτή του ομίλου που διενεργεί τον υποχρεωτικό έλεγχο, για καθένα από τα εν λόγω οικονομικά έτη, οι ανωτέρω επικοινωνούν στην Επιτροπή Ελέγχου το γεγονός αυτό καθώς και τους κινδύνους για την ανεξαρτησία τους και τις διασφαλίσεις που εφαρμόζονται για τον περιορισμό αυτών των κινδύνων.

138 views