Χρηματοοικονομικοί δείκτες Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και Προσαρτήματος ( Volume 1).


Λαμβάνοντας υπόψη τον μεγάλο ανταγωνισμό που υπάρχει στον κλάδο της οικονομίας και την γενικότερη δυσμενή οικονομική κατάσταση ή κάθε εταιρεία συμπεριλαμβάνει στις σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων σε κάθε χρήση της, κάποιες κατηγόριες των σημαντικότερων και βασικών της αριθμοδεικτών.


Αυτοί οι αριθμοδείκτες παρέχουν σημαντικές πληροφορίες που έχουν να κάνουν με την ρευστότητα, τη δραστηριότητα, την αποδοτικότητα και την βιωσιμότητα σε σχέση με τη διάρθρωση των κεφαλαίων μιας εταιρείας. Ως χρηματοοικονομικοί δείκτες ορίζονται το πηλίκο μεταξύ επιλεγμένων αριθμητικών τιμών που λαμβάνονται από τις οικονομικές καταστάσεις μιας επιχείρησης. Μέσω των αριθμοδεικτών παρέχονται σημαντικές πληροφορίες σε διάφορους επενδυτές, αναλυτές αλλά ακόμα και στο διοικητικό συμβούλιο της εκάστοτε εταιρείας σχετικά με την ανάλυση της οικονομικής πορείας της εταιρείας σε σχέση πάντα με την προηγούμενη. Με την χρήση αυτών μπορούν να καθορίσουν τις ανάγκες της χρηματοδότησης της επιχείρησης καθώς επίσης και τις δυνατότητες διαπραγμάτευσης που έχει με τους εξωτερικούς της χρηματοδότες.


Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες χωρίζονται σε 4 μεγάλες κατηγορίες. Στο συγκεκριμένο άρθρο μας θα εξετάσουμε και θα αναλύσουμε προσεκτικά τις 2 πρώτες μεγάλες κατηγορίες.


Στην πρώτη μεγάλη κατηγορία εισάγονται οι Δείκτες Βραχυπρόθεσμης Ρευστότητας.


Οι δείκτες ρευστότητας µετρούν την ικανότητα της επιχείρησης να αντιμετωπίσει τις βραχυπρόθεσμές υποχρεώσεις της. Η χρηματοοικονομική θέση θεωρείται ότι είναι ισχυρή, όταν η επιχείρηση έχει την ικανότητα να ικανοποιεί απρόσκοπτα τους βραχυπρόθεσμους πιστωτές της και να διατηρεί συνθήκες οι οποίες της εξασφαλίζουν την ευνοϊκή πιστοληπτική της κατάσταση.


Κυκλοφοριακή ρευστότητα ( Current Ratio ): Ορίζεται ως το πηλίκο που στον αριθμητή του έχει την αριθμητική τιμή του συνόλου του κυκλοφορούν ενεργητικό και στον παρανομαστή του την αριθμητική τιμή του συνόλου των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Ο δείκτης αυτός θεωρείται ικανοποιητικός όταν λαμβάνει τιμές μεγαλύτερες του 1. Όσο πιο μεγάλος ο δείκτης τόσο μεγαλύτερο το περιθώριο ασφάλειας των βραχυπρόθεσμων δανειστών της εκάστοτε εταιρείας.


Άμεση ρευστότητα ( Quick Ratio ): Ορίζεται ως το πηλίκο που στον αριθμητή του έχει την αριθμητική τιμή του αποτελέσματος της διαφοράς των Αποθεμάτων από το σύνολο του Κυκλοφορούν Ενεργητικού και στον παρανομαστή του την αριθμητική τιμή του συνόλου των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Ο δείκτης αυτός θεωρείται ικανοποιητικός όταν λαμβάνει τιμές μεγαλύτερες του ενός.


Στη δεύτερη μεγάλη κατηγορία εμπεριέχονται οι δείκτες Δείκτες Δραστηριότητας.


Οι δείκτες δραστηριότητας µετρούν τον βαθμό της αποτελεσματικής χρησιμοποίησης των διαφόρων κατηγοριών περιουσιακών στοιχείων της εκάστοτε επιχείρησης.


Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων : Ορίζεται ως το πηλίκο που στον αριθμητή του έχει την αριθμητική τιμή του κόστους πωλήσεων και στον παρανομαστή το μέσο ύψος αποθεμάτων αρχής και τέλους χρήσης. Ο δείκτης αυτός μας δείχνει την ταχύτητα με την οποία τα αποθέματα των εμπορευμάτων μετατρέπονται σε εισπρακτέους λογαριασμούς διαμέσου των πωλήσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι το αποτέλεσμα του μας δείχνει τις φορές τον χρόνο.


Περίοδος διακρατικής αποθεμάτων : Ορίζεται ως το πηλίκο που στον αριθμητή του έχει τον αριθμό των 365 ( ημερών) και ως παρανομαστή την κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων. Ο δείκτης αυτός μας δείχνει την χρονική περίοδο που απαιτείται να περιμένει η επιχείρηση για την πώληση των εμπορευμάτων της. Αξίζει να σημειωθεί ότι το αποτέλεσμα του μας δείχνει είναι οι ημέρες.


Περίοδος είσπραξης απαιτήσεων : Ορίζεται ως το πηλίκο που στον αριθμητή του περιέχει το υπόλοιπο των πελατών στο τέλος της χρήσης και στον παρανομαστή το μέσο όρο απαιτήσεων αρχής και τέλους χρήσης. Ο δείκτης αυτός μας δείχνει το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο εισπράττονται οι απαιτήσεις τις εκάστοτε επιχείρησης. Μια τιμή ίση με 4 μας φανερώνει ότι οι απαιτήσεις της επιχείρησης εισπράττονται μέσα στο έτσι 4 φορές. Αξίζει να σημειωθεί ότι το αποτέλεσμα του μας δείχνει είναι οι ημέρες.


Περίοδος πληρωμής υποχρεώσεων : Ορίζεται ως το πηλίκο που στον αριθμητή του έχει το αριθμητικό ποσό του υπολοίπου των υποχρεώσεων της επιχείρησης και στον παρανομαστή του το σύνολο των αγορών επί πιστώσει. Ο δείκτης αυτός μας δείχνει το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο πληρώνονται οι υποχρεώσεις της εταιρείας.

219 views